Kayıtlar

Eylül, 2021 tarihine ait yayınlar gösteriliyor
Resim
  ISO 21527-1 tam karşılayan DRBC agar BİLİYOR MUYDUNUZ? Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol (DRBC) Agar  toz besiyeri muhteviyatında bulunan  4 bileşen  ile çok daha seçici ve ayırt edicidir. Bileşiminde bulunan Çinko ve Bakır Sülfat küflerin pigment üretimini geliştirir, Klortetrasiklin ise besiyerinin bakteriyel kirleticilerin önemli bir kısmına karşı seçiciliğini pekiştirir, Tergitol ise  Mucor  proliferasyonunu sınırlandırır. Ayrıca Biokar DRBC agar bileşimi  ISO 21527-1  standardında tanımlanmış tipik kompozisyonu karşılar. Siparişiniz için: BK198HA   DRBC agar - 500g BM14208   DRBC agar - 10x200mL
Resim
  Koagülaz pozitif Staphylococcus türleri BİLİYOR MUYDUNUZ? EASY STAPH  besiyeri ile artık  22 saatte  doğrulama yapmadan enterotoksijenik türler de dahil tüm koagülaz pozitif Staphylococcus türlerini tespit edebilirsiniz. İnsani tüketim amaçlı tüm gıda çeşitlerinde ve üretim hattı çevresel örneklerinin tamamında kullanılabilen tek basamaklı bir yöntemdir. AFNOR tarafından  ISO 6888-2  standardı referans alınarak, ISO 16140-2 alternatif metod validasyon protokolüne göre N° BKR 23/10 – 12/15  referans numarası altında valide edilmiştir. EASY Staph yüzey ekim ve dökme plak ekim yöntemlerinin her ikisi için de valide edilmiştir. Siparişleriniz için: BM18708   EASY Staph - 20x90mm BM19008  EASY Staph - 120x90mm BT01208     EASY Staph - 6x190mL of base media + 6 vials supplements BT01308   EASY Staph - 6x90mL of base media + 6 vials supplements
Resim
  COMPASS Bacillus PLUS agar BİLİYOR MUYDUNUZ? Compass® Bacillus Cereus Agar Grup  Bacillus cereus  analizinde artık doğrulama yapmanıza gerek yok. AFNOR Validasyon numarası  BKR 23/06-02/10  olan  Compass® Bacillus Cereus Agar  ile  21 saatte  ve tek petride grup  Bacillus cereus  tespiti yapabilirsiniz. Refakatçı floraya yüksek inhibisyon etkisi ile doğrulama yapmadan gelişen yeşil kolonileri saymanız yeterli. COMPASS ®  Bacillus Plus Agar  COMPASS® Bacillus cereus Agar'a besleyici takviye eklenerek elde edilir. Bu ortam, inkübasyon süresinin  21 saate  düşürülmesine izin verir ve  Bacillus cytotoxicus  dahil  Bacillus cereus  grubunun tüm suşlarının geri kazanılmasına da olanak verir. COMPASS® Bacillus cereus Agar  ve  COMPASS® Bacillus Plus Agar,  ISO 7932 standardı referans alınarak ISO 16140 alternatif metot validasyon standardı kapsamında AFNOR tarafından  BKR 23 / 06-02 / 10  referans numarası altında, doğrulamaya gerek duymadan 21 saat içerisinde tüm Bacillus cereus grubu
Resim
  Sularda E.coli / coliform Kromojenik Koliform Agar (Chromogenic Coliform Agar = CCA)  İçme suyu, dezenfekte havuz suyu veya arıtma tesislerinden bitmiş sular gibi düşük bakteri kirliliği olduğu düşünülen (100 toplam koloniden daha az bakteri içerdiği düşünülen) sularda  Escherichia coli  ve koliform bakterilerinin  ISO 9308-1 : 2014  membran filtrasyon yöntemi ile tespiti ve sayımı için kullanılır. Siparişiniz için: BK204HA   Chromogenic coliform agar - 500g BM18208  Chromogenic coliform agar - 20x55mm
Resim
  IRIS Salmonella® IRIS Salmonella® Agar İnsani tüketim ürünlerinde, hayvan yemlerinde ve çevresel numunede (birincil üretim numuneleri hariç)  Salmonella  türleri için alternatif bir araştırma yöntemidir.  IRIS Salmonnella® Agar  üzerinde yapılan çalışmalar, diğer ortamlarda bir karışıklık kaynağı olan atipik türler ve serotipleri dahil  Salmonella  spp.'nin saptanması için yüksek bir özgüllük göstermektedir. Gerçekten de,  Salmonella  Typhi ve Paratyphi, laktoz pozitif Salmonella ( Salmonella senftenberg  ve alt türler  S.arizonae  ve  S.diarizonae ), sakkaroz pozitif suşların saptanması sağlanmıştır. Besiyeri, hareketsiz serotiplerin (S.Pullorum ve S.Gallinarum) veya monofazik suşların saptanmasına izin verir. IRIS Salmonella® Agar, diğer ortamda ( Salmonella bongori ,  Salmonella  Dublin ve  S. Atento, bazı  S.enterica  suşları,  S.houtenae  ve  S.diarizonae  alt türleri) esterasik aktivitenin bir ışığını ya da yokluğunu gösteren suşların saptanmasına izin verir.  ISO 6579  sta
Resim
  RHAPSODY AGAR for Pseudomonas spp. RHAPSODY Agar® Pseudomonas  spp. türlerinin gıda ürünlerinde ve çevresel örneklerde sayımı için kullanılan seçici bir besiyeridir. Muhtemel  Pseudomonas  spp. türleri sayımı için referans metodu NF EN ISO 13720: 2010'a göre,  BKR 23 / 09-05 / 15 A  referans numarası altında et ve et ürünlerinde; referans yöntemi XP ISO / TS 11059: 2009'a göre,  BKR 23/0905/15 B  referans numarası altında süt ve süt ürünlerinde AFNOR Sertifikasyonu tarafından resmi olarak onaylanmıştır. Siparişlerini için: BM16708   Rhapsody agar - 20x90mm
Resim
  COMPASS Listeria agar COMPASS® Listeria Agar Gıdalarda ve çok fazlasıyla kirlenmiş çevresel örneklerde  Listeria monocytogenes  ve diğer  Listeria  spp. türlerinin saptanması ve sayımı için geliştirilmiştir.  COMPASS® Listeria Agar  metodu,  L.monocytogenes 'in, gıda ürünleri ve çevresel numunelerde alternatif hızlı tespit yöntemi olarak kullanılmaktadır. Seçici zenginleştirme ½ Fraser Broth (Half Fraser Broth) içinde tek bir adımla karakterize edilir ve bunu COMPASS® Listeria Agar üzerine inokülasyon izler. Yöntem referans N °  BKR 23 / 02-11 / 02  kapsamında (AFNOR) NF VALIDATION onaylıdır.  Siparişleriniz için: BK192HA  COMPASS® Listeria Agar - 500g BS07008  COMPASS® Listeria Agar Enrichment supplement -  8x1L * BS07108  COMPASS® Listeria Agar Selective Supplement - 8x1L * BM12308  COMPASS® Listeria Agar - 20x90mm BM12408  COMPASS® Listeria Agar - 120x90mm BT00808  COMPASS® Listeria Agar - 6x200mL *Bir kutu supplement bir kutu toz besiyeri hazırlamaya yetecek bileşimdedir.
Resim
  COMPASS Enterococcus Agar Compass Enterococcus Agar ile tüm gıda ve su örneklerinde sadece 24 saat içinde doğrulama olmaksızın Enterococcus spp tespiti yapabilirsiniz. Gıdalarda ve suda fekal kontaminasyonun indikatörü olarak bilinen Enterococcus türlerinin büyük çoğunluğu β-D-glukosidaz üretmektedir. Bugüne kadar Enteroccocus türleri, ürettikleri bu enzimin eskulini 2 bileşene hidrolize etmesi sonucu oluşan kahverengi tipik kolonilerin gelişimi ile tespit edilmekteydi. 1980'de Dufour, 1983'te Littel ve Hartman 1, 1993'te Hernandez 2 ve ark. gibi pek çok araştırmacı tarafından Enterococcus türlerinin spesifik olarak tespitinde, kromojenik ve florojenik substratların kullanımına yönelik çok sayıda çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar ışında geliştirilen Compass Enterococcus agar, kromojenik bileşimi ile enterokokların β-glukosidaz aktivitesinin kromojenik olarak açığa çıkmasını sağlar ve enterokok kolonileri substratın (5-bromo-4-kloro-3-indolil-β-D-glukozit) hidrolizinden s
Resim
  KOZMETİK MİKROBİYOLOJİSİNDE EUGON LT100 BROTH Eugon LT 100 Broth , kozmetik ürünlerin mikrobiyolojik analizinde kullanılan ilk basamak besiyeridir. Koruyucu içeren ve içermeyen tüm kozmetik ürünlerin mikrobiyolojik analizlerinde, nötralize edici, seyreltici ve zenginleştirici besiyeri olarak kullanılır.  ISO 18416, 21149, 21150, 22717, 22718, 16212, 18415 ve 11930  kozmetik standartlarında belirtilen formülasyonu tam olarak karşılamaktadır. Bileşiminde bulunan Lesitin ve Tween, fenolik türevler, aldehitler ve kuaterner amonyum tuzları gibi çoğu antiseptik veya koruyucu maddelerin antibakteriyel aktivitesini nötralize eder. Triton X-100 ise, mikroorganizmaların dispersiyonunu destekler ve böylece sayımı iyileştirir. Kullanıma hazır tüpte Eugon LT 100 Broth özel fiyat teklifi ve Biokar Kozmetik Mikrobiyoloji Klavuzu için tıklayınız…
Resim
  SYMPHONY® Su Aktivitesine Bakmaksızın  Tüm Gıda ve Yemlerde 54 Saatte  Küf/Maya Tespiti Yapabileceğinizi Biliyor muydunuz?   SYMPHONY® Agar,  su aktivitelerine bakılmaksızın tüm insan ve hayvan gıda ürünlerinde maya ve küflerin sayılmasına olanak verir. Üretim alanlarındaki çevresel numunelerin kontrolü için kullanılabileceği gibi su numunelerinin membran filtrasyonu ile analizinde de kullanımına uygundur. Geleneksel kültürel yöntemlere göre su aktivitesi yüksek ürünlerde küf ve maya sayımı 2-5 günde, su aktivitesi düşük ürünlerde ise 5-7 günde yapılabilmektedir. Sonuç olarak standartları takip eden bir işletme için son ürünün salıverilebilmesi en az 5 gün ve sonrası için mümkün olmaktadır. Dolayısıyla gıda ve yem üreticilerinin kalite sorumluları son ürünün bir an önce pazara sunulabilmesi için özellikle küf ve maya sayımının rapid ama güvenilir bir yöntem ile yapılması arayışındadır.  Biokar  Diagnostics  işte tam da bu arayışı karşılayacak nitelikte bir metod olan  SYMPHONY® Agarı
Resim
  SALMONELLA Salmonella Salmonella  ilk kez 1985 yılında Amerikalı bir bilim insanı olan Dr. Daniel E. Salmon tarafından keşfedilmiş ve kendi adıyla isimlendirilmiştir. Salmonella ,  Enterobacteriaceae  familyasına ait, aerobik / fakültatif anaerobik, çubuk şeklinde, püsküllü kamçılı (kamçıları sayesinde hareketli ya da işlevini kaybetmiş kamçılar nedeniyle hareketsiz) veya kamçısız, gram negatif, sporsuz, kapsülsüz, oksidaz negatif, katalaz pozitif ve 20-40 o C’de üreyebilme yeteneğine sahip grup bakterileridir. Salmonella  bakterilerinin neden olduğu enfeksiyon Salmonellosis   adıyla anılmaktadır. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) güncel bilgisine göre  Salmonella  bakterileri Amerika’da her yıl ortalama 1,35 milyon enfeksiyona, yılda 420 kişinin ölümüne ve 26.500 kişinin ise hastaneye yatırılmasına neden olmaktadır. Hastalığın çoğunlukla gıda kaynaklı olduğu bildirilmiştir. Salmonellosis’in kontamine gıdaların ve suyun tüketimi ile ya da enfekte hayvanların yüzlerine ya da ya
Resim
  AFNOR Gıda Mikrobiyolojisi'nde,  NF Validasyon  notu alan alternatif yöntemler, mikroorganizmaların (Listeria,Salmonella,Koliformlar...) tespiti veya sayımı ve antibiyotik kalıntılarının tespiti/ölçeklemesi ile ilgilidir. NF Validasyon notu, Fransa'da, diğer Avrupa ülkelerinde ve hatta uluslararası alanda yaygın olarak kabul edilmekte, saygı ve güven duyulmaktadır. NordVal (5 İskandinav ülkesinin hükümetlerarası doğrulama sistemi) ve AOAC (Kuzey Amerika teknik doğrulama sistemi) teknik doğrulama sistemlerinden farklı olarak çalışan tamamen ayrı bir Avrupa sertifikasyon sistemidir. Ocak 2006'da, gıda maddelerine uygulanabilir mikrobiyolojik kriterlere İlişkin 2073/2005 (EC) sayılı yönetmeliğin uygulaması, NF Validasyon notuna gerçekten bir Avrupalı duruş kazandırmıştır. Nitekim, NF Validasyon notu, Avrupa’nın alternatif yöntemlerin tanınması amacıyla, düzenlemenin 5. maddesinde açıklanan üç temel gereksinimi karşılamaktadır: Bir üçüncü taraf belgelendirme kuruluşu (AFNOR S
Resim
  Agarlı Kültür Ortamı Posteri Türkiye satış yetkilisi olduğumuz Biokar Diagnostics tarafından üretilen Agarlı Kültür Ortamlarında Gelişen Koloni Morfolojileri hakkında yakın zaman da hazırladığımız poster talepleriniz için aşağıdaki link üzerinden iletişime geçmenizi rica ederiz.  Bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Resim
  Escherichia coli (E.coli) Escherichia coli (E.coli) ,  Enterobactericeae  olarak da bilinen gram negatif [ gram(-) ] bakteri ailesine ait en sık enfeksiyon nedeni olarak görülen bir mikroorganizmadır. Alman bakteriyolog  Theodor Escherich  tarafından ilk kez,  1885  yılında insan bağırsak kolonunda keşfedilmiştir. Dr. Escherich ayrıca, bakterinin belirli suşlarının bebek ishali ve önemli bir halk sağlığı keşfi olan gastroenteritden sorumlu olduğunu da göstermiştir.  E.coli  bakterileri başlangıçta  Bacterium coli  olarak adlandırılsa da, daha sonra bu isim onun eserini onurlandırmak için  Escherichia coli  olarak değiştirildi. E.coli' nin 700'den fazla serotipi tanımlanmıştır. Bakteriler ve flagellaları üzerindeki "O" ve "H" antijenleri ile farklı serotiplere ayrılır. Bunun yanı sıra çoğu  E.coli  bakterisinin insanlarda hastalığa neden olmadığını hatırlatmak gerekir. Gerçekten de, bazı  E.coli  türleri yararlıdır, bazıları ise idrar yolu enfeksiyonları gi
Resim
  Enterobacteriaceae ailesi Gram negatif çubuk bakterilerdir. Aerobik, anaerobik ve fakültetif anaerobik türleri vardır. Enterik bakterilerdir. Çoğu üyeleri toprakta, suda ve çürümüş maddelerde yaşar. Entrotoksinleri diareye neden olur. Koliformlar (coliforms; lactose fermenters) (laktoz fermentatif bakteriler) ve koliform olmayan (non coliforms; non lactose fermenters) (laktozu fermente edemeyen bakteriler) olmak üzere ikiye ayrılır. Ayrıntılı bilgiye web sitemiz üzerinden ve iletişim bilgilerimizden ulaşabilirsiniz. Sitemiz Bioneks #Enterobacteriaceae #Gramnegatif #Bakteri #mikrobiyoloji #Koliform #Coliform #microbiology
Resim
Enterokok Bakterilerin Tespiti Fekal streptokok olarak da bilinen bu grup, hijyen indeksi olarak gıda maddeleri ve sularda aranır yada sayılır. E.coli  ve diğer Fekal Koliformlara oranla çevresel faktörlere daha dirençli oldukları için özellikle su örneklerinde fekal kontaminasyonun belirlenmesinde önemlidir. Deniz ve tatlı su örneklerinde enterokoklar en önemli bakteriyel indikatör olarak analiz edilirler. Enterokoklar gram pozitif, ovoid kok formunda, birkaç istisnai dışında hareketsiz, fakültatif anaerob, genellikle diplokok veya kısa zincir görünümündedirler. Su örnekleri için metod olarak ''TS EN  ISO 7899:2002  suda bulunan enterokoklarının membran süzme yöntemi ile tespiti ve sayımı"nı kapsayan standart takip edilir. Ayrıntılı bilgiye web sitemiz üzerinden ve iletişim bilgilerimizden ulaşabilirsiniz. Sitemiz Bioneks #Enterokak #Bakteri #Mikrobiyoloji #Koliform #E.coli #Fekal