Kayıtlar

Resim
  ISO 21527-1 tam karşılayan DRBC agar BİLİYOR MUYDUNUZ? Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol (DRBC) Agar  toz besiyeri muhteviyatında bulunan  4 bileşen  ile çok daha seçici ve ayırt edicidir. Bileşiminde bulunan Çinko ve Bakır Sülfat küflerin pigment üretimini geliştirir, Klortetrasiklin ise besiyerinin bakteriyel kirleticilerin önemli bir kısmına karşı seçiciliğini pekiştirir, Tergitol ise  Mucor  proliferasyonunu sınırlandırır. Ayrıca Biokar DRBC agar bileşimi  ISO 21527-1  standardında tanımlanmış tipik kompozisyonu karşılar. Siparişiniz için: BK198HA   DRBC agar - 500g BM14208   DRBC agar - 10x200mL
Resim
  Koagülaz pozitif Staphylococcus türleri BİLİYOR MUYDUNUZ? EASY STAPH  besiyeri ile artık  22 saatte  doğrulama yapmadan enterotoksijenik türler de dahil tüm koagülaz pozitif Staphylococcus türlerini tespit edebilirsiniz. İnsani tüketim amaçlı tüm gıda çeşitlerinde ve üretim hattı çevresel örneklerinin tamamında kullanılabilen tek basamaklı bir yöntemdir. AFNOR tarafından  ISO 6888-2  standardı referans alınarak, ISO 16140-2 alternatif metod validasyon protokolüne göre N° BKR 23/10 – 12/15  referans numarası altında valide edilmiştir. EASY Staph yüzey ekim ve dökme plak ekim yöntemlerinin her ikisi için de valide edilmiştir. Siparişleriniz için: BM18708   EASY Staph - 20x90mm BM19008  EASY Staph - 120x90mm BT01208     EASY Staph - 6x190mL of base media + 6 vials supplements BT01308   EASY Staph - 6x90mL of base media + 6 vials supplements
Resim
  COMPASS Bacillus PLUS agar BİLİYOR MUYDUNUZ? Compass® Bacillus Cereus Agar Grup  Bacillus cereus  analizinde artık doğrulama yapmanıza gerek yok. AFNOR Validasyon numarası  BKR 23/06-02/10  olan  Compass® Bacillus Cereus Agar  ile  21 saatte  ve tek petride grup  Bacillus cereus  tespiti yapabilirsiniz. Refakatçı floraya yüksek inhibisyon etkisi ile doğrulama yapmadan gelişen yeşil kolonileri saymanız yeterli. COMPASS ®  Bacillus Plus Agar  COMPASS® Bacillus cereus Agar'a besleyici takviye eklenerek elde edilir. Bu ortam, inkübasyon süresinin  21 saate  düşürülmesine izin verir ve  Bacillus cytotoxicus  dahil  Bacillus cereus  grubunun tüm suşlarının geri kazanılmasına da olanak verir. COMPASS® Bacillus cereus Agar  ve  COMPASS® Bacillus Plus Agar,  ISO 7932 standardı referans alınarak ISO 16140 alternatif metot validasyon standardı kapsamında AFNOR tarafından  BKR 23 / 06-02 / 10  referans numarası altında, doğrulamaya gerek duymadan 21 saat içerisinde tüm Bacillus cereus grubu
Resim
  Sularda E.coli / coliform Kromojenik Koliform Agar (Chromogenic Coliform Agar = CCA)  İçme suyu, dezenfekte havuz suyu veya arıtma tesislerinden bitmiş sular gibi düşük bakteri kirliliği olduğu düşünülen (100 toplam koloniden daha az bakteri içerdiği düşünülen) sularda  Escherichia coli  ve koliform bakterilerinin  ISO 9308-1 : 2014  membran filtrasyon yöntemi ile tespiti ve sayımı için kullanılır. Siparişiniz için: BK204HA   Chromogenic coliform agar - 500g BM18208  Chromogenic coliform agar - 20x55mm
Resim
  IRIS Salmonella® IRIS Salmonella® Agar İnsani tüketim ürünlerinde, hayvan yemlerinde ve çevresel numunede (birincil üretim numuneleri hariç)  Salmonella  türleri için alternatif bir araştırma yöntemidir.  IRIS Salmonnella® Agar  üzerinde yapılan çalışmalar, diğer ortamlarda bir karışıklık kaynağı olan atipik türler ve serotipleri dahil  Salmonella  spp.'nin saptanması için yüksek bir özgüllük göstermektedir. Gerçekten de,  Salmonella  Typhi ve Paratyphi, laktoz pozitif Salmonella ( Salmonella senftenberg  ve alt türler  S.arizonae  ve  S.diarizonae ), sakkaroz pozitif suşların saptanması sağlanmıştır. Besiyeri, hareketsiz serotiplerin (S.Pullorum ve S.Gallinarum) veya monofazik suşların saptanmasına izin verir. IRIS Salmonella® Agar, diğer ortamda ( Salmonella bongori ,  Salmonella  Dublin ve  S. Atento, bazı  S.enterica  suşları,  S.houtenae  ve  S.diarizonae  alt türleri) esterasik aktivitenin bir ışığını ya da yokluğunu gösteren suşların saptanmasına izin verir.  ISO 6579  sta
Resim
  RHAPSODY AGAR for Pseudomonas spp. RHAPSODY Agar® Pseudomonas  spp. türlerinin gıda ürünlerinde ve çevresel örneklerde sayımı için kullanılan seçici bir besiyeridir. Muhtemel  Pseudomonas  spp. türleri sayımı için referans metodu NF EN ISO 13720: 2010'a göre,  BKR 23 / 09-05 / 15 A  referans numarası altında et ve et ürünlerinde; referans yöntemi XP ISO / TS 11059: 2009'a göre,  BKR 23/0905/15 B  referans numarası altında süt ve süt ürünlerinde AFNOR Sertifikasyonu tarafından resmi olarak onaylanmıştır. Siparişlerini için: BM16708   Rhapsody agar - 20x90mm
Resim
  COMPASS Listeria agar COMPASS® Listeria Agar Gıdalarda ve çok fazlasıyla kirlenmiş çevresel örneklerde  Listeria monocytogenes  ve diğer  Listeria  spp. türlerinin saptanması ve sayımı için geliştirilmiştir.  COMPASS® Listeria Agar  metodu,  L.monocytogenes 'in, gıda ürünleri ve çevresel numunelerde alternatif hızlı tespit yöntemi olarak kullanılmaktadır. Seçici zenginleştirme ½ Fraser Broth (Half Fraser Broth) içinde tek bir adımla karakterize edilir ve bunu COMPASS® Listeria Agar üzerine inokülasyon izler. Yöntem referans N °  BKR 23 / 02-11 / 02  kapsamında (AFNOR) NF VALIDATION onaylıdır.  Siparişleriniz için: BK192HA  COMPASS® Listeria Agar - 500g BS07008  COMPASS® Listeria Agar Enrichment supplement -  8x1L * BS07108  COMPASS® Listeria Agar Selective Supplement - 8x1L * BM12308  COMPASS® Listeria Agar - 20x90mm BM12408  COMPASS® Listeria Agar - 120x90mm BT00808  COMPASS® Listeria Agar - 6x200mL *Bir kutu supplement bir kutu toz besiyeri hazırlamaya yetecek bileşimdedir.